СТАТУТ комунального закладу позашкільної освіти Бочечківської сільської ради «Центр дитячої та юнацької творчості»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 1 сесії
восьмого скликання
Бочечківської сільської ради
від  02.12.2020 

СТАТУТ

комунального закладу позашкільної освіти
Бочечківської сільської ради
«Центр дитячої та юнацької творчості»

с. Бочечки

2020

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності комунального закладу позашкільної освіти Бочечківської сільської ради «Центр дитячої та юнацької творчості».

1.2. Комунальний заклад позашкільної освіти Бочечківської сільської ради «Центр дитячої та юнацької творчості»  ( далі-Заклад) утримується за рахунок бюджету Бочечківської сільської ради і є неприбутковою установою.

1.3. Засновником Закладу є Бочечківська сільська рада (далі – Засновник). Заклад належить до комунальної власності   Бочечківської сільської ради.

1.4. Заклад безпосередньо підпорядкований і підзвітний  Бочечківській сільській раді, має печатку, штамп із своїм найменуванням, власну атрибутику і діє на підставі цього Статуту.

1.5. Заклад набуває прав юридичної особи з дня державної реєстрації Статуту в установленому законом порядку.

1.6. Комунальний заклад позашкільної освіти Бочечківської сільської ради «Центр дитячої та юнацької творчості» є  комплексним закладом позашкільної освіти, який  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, рішеннями Обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, Бочечківської сільської ради, а також цим Статутом. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

1.7. Повне найменування: Комунальний заклад позашкільної освіти Бочечківської сільської ради «Центр дитячої та юнацької творчості»

Скорочене найменування:   ЦДЮТ Бочечківської сільської  ради.

1.8. Юридична адреса: 41635, Сумська область, Конотопський район,

с. Бочечки, вулиця Тракторна, будинок 2.

1.9. Мова навчання і виховання у Закладі визначається Конституцією України та відповідним законом України.

1.10. Заклад відповідає за своїми зобов′язаннями відповідно до чинного законодавства. Заклад не відповідає за зобов′язаннями засновника, а засновник  не відповідає за зобов′язаннями Закладу.

2. МЕТА, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ ЗАКЛАДУ

2.1. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права вихованців на здобуття позашкільної освіти, здійснення навчання та виховання, в тому числі:

– створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час;

– підготовка підлітків до життя в умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно нових форм організації позашкільної життєдіяльності підлітків;

– задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-експериментальної, дослідницької, технічно-конструктивної, художньої, декоративно-прикладної, еколого-прикладної, туристсько-краєзнавчої та інших видів творчості.

– вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

– виховання у вихованців, учнів, слухачів почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

– формування здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу.

2.2. Заклад здійснює навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та туристично-спортивну роботу. Головними завданнями діяльності Закладу є:

 – розвиток природних здібностей і обдарованості, творчого мислення вихованців;

– розвиток творчої активності учнів у відродженні народних ремесел, традицій та обрядів;

– виховання у вихованців (учнів, слухачів) патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

– виховання у вихованців (учнів, слухачів) шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

– формування у вихованців (учнів, слухачів), свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

– задоволення освітньо-культурних потреб вихованців (учнів, слухачів), які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

– задоволення потреб вихованців (учнів, слухачів), у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

– пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

– організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я учнів та вихованців, пошук його нових форм, профілактика бездоглядності, правопорушень;

– виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

– здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

– створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення всебічних потреб у сфері наукової, технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, еколого-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої, фізкультурно-оздоровчої, військово-патріотичної та інших видів діяльності;

– збереження та розвиток передового досвіду світової та національної практики позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю, сприяння впровадження якісно нових форм, методів і засобів навчання та виховання.

2.3.  Заклад може здійснювати роботу за такими напрямами:

–  Художньо-естетичний

– Соціально-реабілітаційний

– Туристсько-краєзнавчий

– Фізкультурно-спортивний

– Еколого-натуралістичний

– Науково-технічний

– Дослідницько-експериментальний

– Національно-патріотичний

3. ОРГАНІЗАЦІЙНОПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

3.1. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів Бочечківської сільської  ради.

3.2. Заклад співпрацює з іншими закладами освіти, трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами, фондами, сім’ями, громадянами.

3.3. Заклад працює за річним планом роботи, погодженим начальником відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту, затвердженим Засновником.

3.4. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються МОН, а також за авторськими планами і програмами, розробленими педагогічними працівниками  Закладу і затвердженими начальником відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту.

Експериментальні навчальні плани складаються Закладом з урахуванням типових навчальних планів. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в установленому порядку.

Навчальні програми є однопрофільними і комплексними, і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців, учнів і слухачів та навчання у гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях. Залежно від специфіки діяльності гуртка, групи та іншого творчого об’єднання навчання може вестися за програмами від 1 місяця до кількох років.

3.5. Індивідуальне навчання у Закладі організовується відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651.

3.6. Структура та штатний розпис Закладу розробляються директором  у межах наявних видатків на оплату праці і затверджуються Засновником.

3.7. У структуру Закладу можуть входити відділи, кабінети, лабораторії, постійно діючі та тимчасові оздоровчі табори, бібліотека, творчі майстерні та інші підрозділи.

3.8. Заклад організовує і проводить навчально-виховну роботу з вихованцями (учнями і слухачами), протягом навчального року в одновікових та різновікових групах за інтересами.

3.9. До Закладу зараховуються діти і молодь віком від 3 до 18 років, в тому числі й ті, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

З дозволу керівництва Закладу та за згодою керівника творчого об’єднання в його роботі разом з вихованцями, учнями і слухачами можуть брати участь батьки, які надають колективу організаційну і практичну допомогу.

3.10. Відповідно до рівня кваліфікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

Для секції наукового товариства МАН, творчих об’єднань вищого рівня наповнюваність становить 1-5 вихованців (учнів, слухачів).

Середня наповнюваність гуртків, груп секцій, відділень, відділів,  студій та інших творчих об’єднань становить, як правило, 10-15 вихованців.

Наповнюваність окремих груп, гуртків, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об’єднань установлює директор залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу і рівня майстерності вихованців і становить не більше як 25  вихованців (учнів і слухачів).

Гурток – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об’єднання одного профілю.

Секція– це об’єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва.

Студія – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів з різних жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального, хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно-ужиткового, фото-аматорського, літературно-творчого.

3.11. Прийом до Закладу здійснюється протягом навчального року (залежно від комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців (учнів, слухачів) і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляє Заклад.

3.12. Прийом вихованців,  учнів і  слухачів  до  Закладу для одержання професійної,  спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

3.13. Для зарахування учнів до туристсько-спортивних, хореографічних об’єднань, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів потрібна довідка медичного закладу про відсутність  у  них протипоказань для занять у зазначених навчальних закладах.

3.14. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня поточного року. Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України.

3.15. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання закладу.

3.16. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їхнього віку, психофізичних особливостей стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідницьких земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі, а також з використанням інших форм, передбачених Статутом  Закладу.

Кожен вихованець (учень і слухач) Закладу має право займатися у кількох творчих об’єднаннях, змінювати їх протягом року.

3.17. У канікулярні, вихідні та святкові дні Заклад працює за окремим планом, затвердженим директором.

3.18. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Закладу класифікуються за трьома рівнями:

– початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

– основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у допрофесійній орієнтації;

– вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

Під час навчання у Закладі учневі, який склав кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією в порядку, встановленому МОН.

3.19. Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.  Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи Закладу.

Початок і закінчення занять, заходів визначаються адміністрацією Закладу відповідно до режиму роботи, згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження учнів.

3.20. Заклад може організовувати роботу своїх творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладах, установ та закладів культури, за місцем проживання на відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

3.21. З метою розвитку і підтримки стійких інтересів вихованців (учнів і слухачів) їх обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії Заклад може проводити роботу спільно з науково-дослідними установами, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи тощо.

3.22. З метою виявлення рівня вмінь, знань і навичок вихованців (учнів і слухачів) Заклад організовує і проводить організаційно-масову роботу у формі конференцій, концертів, екскурсій, виставок, фестивалів та інші форми роботи, передбачені Статутом.

3.23. Заклад організовує і проводить масові заходи з вихованцями, учнями і слухачами, використовуючи різноманітні форми і методи роботи з урахуванням вікових особливостей дітей та підлітків, їх інтересів, уподобань, нахилів у відповідності із завданням закладу.

Заклад організовує і проводить різноманітні регіональні, місцеві заходи (свята, змагання), створює необхідні умови для розваг, відпочинку, спілкування батьків та їх дітей, здійснює пошук сучасних форм виховної роботи, підтримує соціально значимі ініціативи.

3.24. Заклад проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп, та інших творчих об’єднань.

3.25. У Закладі можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямками діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування. Методичні об’єднання створюються для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності Закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами. 
Відділи створюються за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів. Відділення створюються за видами гуртків, секцій та інших творчих об’єднань або за напрямами позашкільної освіти.

3.26.  З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Закладі створюються методичні ради, до складу яких входять педагогічні працівники цього Закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

3.27. Методична рада є дорадчим органом.

Методична рада:

-координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність Закладу з різних напрямів роботи;

-заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення

-освітньої, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи;

-вивчає, узагальнює та поширює педагогічний досвід;

-дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з питань позашкільного навчання на виховання;

-обговорює проєкти нових навчальних програм, аналізує пропозиції

щодо вдосконалення діючих;

– поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.

3.28. Заклад створює відповідні умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації проводиться у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами. 

3.29. Заклад надає інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам, молодіжним, дитячим та громадським організаціям.

3.30. Режим роботи Закладу встановлюється з урахуванням рекомендацій центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері управління яких він перебуває, Засновника, на підставі Правил внутрішнього трудового розпорядку та Колективного договору працівників комунального закладу.

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:

– вихованці (учні, слухачі);

– директор Закладу,

 – педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до освітнього процесу;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійсненні навчально-виховного процесу.

4.2. Вихованці (учні, слухачі) Закладу мають гарантоване державою право на:

– здобуття позашкільної освіти відповідно до особистих здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

– добровільний вибір виду діяльності;

– навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях у Закладі;

– безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

– участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи: конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах, виставках та інших масових заходах;

– вільне вираження поглядів, переконань;

– представлення в органах громадського самоврядування Закладу;

– захисту від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства; від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3.  Вихованці (учні, слухачі) Закладу зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

– підвищувати свій загальний культурний рівень;

– дотримуватися морально-етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

– дбайливо ставитися до комунального, громадського і особистого майна;

– дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Закладу.

4.4.  Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі Закладу мають право на:

– внесення керівництву Закладу та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Закладі;

– вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

– участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Закладу в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

– проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

– вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів навчання з вихованцями, учнями і слухачами;

– захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

– соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

– об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.5. Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі Закладу зобов’язані:

– виконувати навчальні плани та програми;

– надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямків позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;

– сприяння розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їхніх нахилів та запитів, а також збереженню здоров’я;

– визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців (учнів і слухачі), обирати адекватні засоби їх реалізації;

– здійснювати контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, вимог інших документів;

– дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного , психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

– берегти здоров’я вихованців, учнів і слухачів, захищати їхні інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

– виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком людей;

– сприяти розвитку інтересу до вивчення народних традицій, духовних і культурних надбань народу України;

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

– виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– дотримуватися вимог Статуту Закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

– брати участь у роботі педагогічної ради Закладу;

– виконувати накази і розпорядження директора Закладу, органів  управління, до сфери  яких належить заклад.

4.6. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань Закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором;

4.7.Обсяг педагогічного навантаження у Закладі визначається директором  згідно із законодавством і затверджується відділом освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської  ради.

4.8. Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором Закладу у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою  працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.10. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленому МОН.

4.11. Батьки вихованців (учнів і слухачів) та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Закладу;

– звертатися до органів управління освітою, директора Закладу та органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

– приймати рішення про участь своєї дитини в інноваційній діяльності Закладу;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;

– захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу та у відповідних державних, судових установах.

5. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ.

5.1. Вищим органом управління Закладу є  Бочечківська сільська рада. Галузеве управління здійснює відділ освіти,культури і туризму,  молоді та спорту Бочечківської сільської ради.

5.2. До виключної компетенції  Бочечківської сільської ради належать повноваження щодо прийняття рішень про:

–  затвердження установчих документів Закладу та змін і доповнень до них;

– прийняття рішення про припинення, реорганізацію або ліквідацію діяльності, затвердження ліквідаційного балансу;

– надання погодження на призначення та звільнення директора;

– закріплення нерухомого майна за Закладом на праві оперативного управління, про зміну правового режиму переданого майна, або вилучення такого майна;

– здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю навчального закладу;

5.3. До компетенції відділу освіти,культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської ради належать повноваження щодо:

– призначення на посаду та звільнення з посади директора Закладу, накладання на нього дисциплінарних стягнень та заохочень;

– погодження організаційної структури Закладу;

– здійснення поточного контролю за якістю надання Закладом послуг;

– здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю закладу;

–  здійснення організаційно-методичного керівництва Закладу;

– затвердження навчальних планів і програм по здійсненню навчально-виховного процесу в  Закладі;

– погодження Статуту Закладу та здійснення контролю за дотриманням його вимог;

– інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

5.4. Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської  ради свої повноваження з управління здійснює через директора  Закладу.

5.5. Керівництво Закладом здійснює його директор, який має бути громадянином України, має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, і успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН. Директор Закладу призначається і звільняється відділом освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської  ради за погодженням з Бочечківською сільською радою відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.6. Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних та інших працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства..

5.7. Директор Закладу:

– здійснює загальне керівництво Закладом і несе повну відповідальність за його діяльність;

– забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якістю знань, умінь, навичок вихованців, учнів, слухачів;

– створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

– забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки, соціального страхування та дотримання трудової дисципліни всіма працівниками Закладу;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу в межах затвердженого кошторису витрат;

– організовує виконання кошторису доходів і видатків Закладу, вчиняє інші дії пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Закладу, які не заборонені законодавством України;

– в межах граничної чисельності і затвердженого розміру фонду оплати праці визначає структуру Закладу, складає штатний розпис та кошторис згідно з діючим законодавством і подає їх на затвердження відділу освіти, молоді та спорту;

– установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам відповідно до законодавства;

– представляє Заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях;

– дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок,

працівників культурно-освітніх закладів, установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

– забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

– застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Закладу;

–  затверджує посадові обов’язки працівників Закладу, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

– приймає управлінські рішення з основної діяльності та кадрової роботи, які є обов’язковими для виконання працівниками Закладу, організовує та контролює їх виконання;

– подає на погодження до відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської  ради проект змін до Статуту та погоджені зміни на затвердження Засновнику;

– здійснює заходи щодо зміцнення матеріальної бази Закладу та його технічного оснащення, забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження майна, закріпленого за Закладом;

– відповідає за створення належних умов праці для працівників у відповідності з чинним законодавством;

– виконує інші функції, передбачені чинним законодавством та цим Статутом;

– подає на погодження засновнику річні плани роботи;

– подає на затвердження віділу освіти,культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської  ради  навчальні плани і програми по здійсненню навчально-виховного процесу у  Закладі;

– розробляє робочий навчальний план Закладу на рік;

– щороку звітує про діяльність Закладу перед Засновником.

5.8. Директор Закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Закладом.

5.9. Педагогічна рада Закладу:

розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи Закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних

працівників та навчально-виховного процесу закладу;

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

5.10. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вони не можуть відбуватися рідше, ніж двічі на рік.

5.11. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференції) колективу.

     У період між загальними зборами (конференціями) діє рада Закладу, діяльність якої регулюється Статутом.

5.12. Метою діяльності ради Закладу є:

– сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

–  підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.13. Основними завданнями ради Закладу є:

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічного забезпеченню навчального процесу;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного педагогічного клімату в закладі;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду.

5.14. У Закладі за рішенням загальних зборів можуть створюватися ради, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ.

6.1.Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.2. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів бюджету  Дубов’язівської селищної ради, а також за рахунок додаткових джерел, не заборонених законодавством.

6.3 Додатковими джерелами формування коштів Закладу є:

– кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому МОН, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки;

– кошти гуманітарної допомоги;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

– інші надходження.

6.4. Кошти Бочечківської сільської  ради, отримані Закладом, використовуються виключно для проведення діяльності, передбаченої цим Статутом. Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу.

6.5. Заклад у процесі проведення фінансово-господарської діяльності має право:

самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до його Статуту;

користуватися безоплатно матеріально-технічною базою навчально-виховних комплексів Бочечківської сільської  ради;

розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів;

володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;

надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту Закладу.

6.6. Фінансування та ведення бухгалтерського обліку здійснюється через  централізовану бухгалтерію відділу освіти,культури і туризму, молоді та спорту  Бочечківської сільської  ради. 

6.7.Контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу здійснюється Бочечківської сільської  радою, відділом освіти, культури і туризму, молоді та спорту  та іншими, уповноваженими на це органами.

6.8. Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської  ради, як уповноважений орган, здійснює загальне керівництво та фінансування Закладу в межах коштів, що виділені сільським бюджетом на галузь «Освіта», її матеріально-технічне забезпечення, надає для здійснення повноважень необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

6.9. Майно Закладу є власністю Бочечківської сільської  ради, яке закріплюється за Закладом на праві оперативного управління. Здійснюючи оперативне управління, заклад володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняє дії, що не суперечать чинному законодавству України з урахуванням обмежень, встановленим даним Статутом.

6.10. Відчуження, передача в оренду, списання майна здійснюється з дозволу Бочечківської сільської  ради у порядку, встановленому сільською радою.

6.11. Майно Закладу, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

7. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ.

7.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють МОН, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації,  Бочечківської сільської  ради , відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської  ради.

7.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не рідше, ніж один раз на 10 років, у поряду, встановленому МОН.

У період між атестацією проводяться перевірки Закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю, не частіше 1 – 2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов′язаних з освітньої діяльністю закладу, проводяться його засновником та уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства.

8. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

8.1. Заклад, за наявності матеріально-технічної, соціально-культурної бази та власних фінансових надходжень має право проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

8.2.Заклад має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

                        9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ.

9.1. Заклад припиняє свою діяльність в результаті передання всього свого майна, прав та обов′язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням Бочечківської сільської  ради, а у випадках, передбачених чинним законодавством – за рішенням суду.

9.2. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Бочечківської сільської  радою. До складу ліквідаційної комісії входять представники р Бочечківської сільської  ади та відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської  ради.

9.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються вищим органом управління.

9.4. У разі банкрутства Закладу його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс, погоджує відділом освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської сільської  ради і подає його Бочечківській сільській  раді.

9.6. При припиненні діяльності Закладом працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.7. Комунальний заклад позашкільної освіти Бочечківської сільської  ради Конотопського району Сумської області «Центр дитячої та юнацької творчості» вважається таким, що припинив свою діяльність з дня внесення до Єдиного державного реєстру України запису про його припинення.

10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО СТАТУТУ.

10.1. Статут, доповнення та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень  або нової редакції, затверджуються рішенням Бочечківської сільської  ради

10.2. Статут реєструється у відповідності до чинного законодавства України.

10.3. Зміни до Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

Сільський голова 

Віктор БОРОШНЄВ